Jdi na obsah Jdi na menu
 


Valná hromada - jaro 2014

8. 5. 2014

Zápis z jednání  Valné hromady

 

Datum:           23.5.2014

Místo:             Hotel Kubát Benecko

Přítomni:       Výbor: Pacholík Petr, Šír Karel, Janata Leoš, Šírová Eva, Holubec Milan, Urbanec Jiří, Kubina Jiří, Brožek Jiří

                       Členové:          viz. Prezenční listina

Hosté:             viz. Prezenční listina

Program:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu jednání VH
 3. Kontrola usnesení z minulé VH
 4. Volba mandátové komise
 5. Zpráva o činnosti HSK
 6. Zpráva o hospodaření HSK
 7. Zpráva o sportovní činnosti HSK
 8. Zpráva o kulturní činnosti HSK
 9. Zpráva o členské základně HSK
 10. Zpráva revizní komise HSK
 11. Odsouhlasení upraveného rozpočtu HSK pro rok 2014
 12. Diskuse

 

Vzhledem k malému počtu členů HSK, byla dle stanov HSK svolána mimořádná valná hromada, která začala v 18.30

 

1.     Valnou hromadu  zahájil a vedl  Jiří Brožek. Přivítal přítomné a seznámil s programem. Uvedl, že tato valná hromada je mimořádná a nelze měnit program. Konstatoval usnášeníschopnost VH.

Počet hlasujících 36

2. Schválení programu VH

 – schváleno 36  hlasy

3. Kontrola usnesení z minulé VH

Usnesení z poslední VH:

-       VH schvaluje upřednostnit  výstavbu retenční nádrž před vlekem za předpokladu úspěšné sezony. Konečné hlasování proběhne na jarní VH.

Otázka retenční nádrže je samostatný bod v programu jednání

-       Kontrola sečení a prací na fotbalovém hřišti

V rámci výkonného výboru má záležitost fotbalistů a hřiště na starosti Jiří Urbanec. Je zaveden deník prací na fotbalovém hřišti, kniha jízd. Tyto knihy jsou kontrolovány a předkládány každý měsíc na výkonném výboru.

 

VH bere na vědomí 

 

4. Volba mandátové komise:

návrh: Milan Holubec, Eva Nováková

 

VH schvaluje dle návrhu … 34 pro, 0 proti, 2 se zdrželi

 

 

5. Zpráva o činnosti HSK – Petr Pacholík

Viz příloha

VH bere na vědomí

 

6. Zpráva o hospodaření HSK – Leoš Janata

Bylo konstatováno, že na termínovaném účtu je 1,002 mil., na běžném účtu 1,123 mil., v pokladně 30 tis. Kč

VH bere na vědomí

 

7. Zpráva o sportovní činnosti HSK

L. Brožková informovala o trénincích a závodech malých dětí. Informovala o společném výletě a přespání na Rovinkách. Na konec prázdnin plánují soustředění dětí. Informace o velké účasti na Tumlu.

 

E. Šírová:

Viz zpráva

 

J. Urbanec:

Viz zpráva

 

VH bere na vědomí

 

8. Zpráva o kulturní činnosti HSK – Karel Šír

Ples, zrušen zájezd na ledovec z důvodu nezájmu členů, připraven zájezd na kola do Třeboně a okolí, informace o táboráku v posledním červnovém týdnu. Upozornil na účast velkého množství osob mimo HSK na posledním táboráku. Na říjen či listopad se počítá se zájezdem do divadla.

VH bere na vědomí

 

9. Zpráva o členské základně HSK – Leoš Janata

Členská základna 189 členů, bylo nutno vyškrtnout ty, kteří neodpracovali brigádnické hodiny. Z toho 130 je starších 18 let a 59 do 18 let

VH bere na vědomí

 

10.Zpráva Revizní komise HSK

Viz zápis.

VH bere na vědomí

 

 

11. Odsouhlasení upraveného rozpočtu HSK pro rok 2014

Petr Pacholík okomentoval položky rozpočtu – zmínil podstatné.

Dosažené příjmy – 3.012.800,-

Plánované výdaje bez investic – 2.872.800,-

Informace o redukci varianty retenční nádrže – nebude prováděna výstavba betonové hráze, ale pouze přírodní val a použita nepropustná fólie. Předpokládané náklady budou zhruba 160.000,- Kč.

Dále se bude upravovat snow dráha – odhadované náklady 90 tis.

Navýšení el. Jističe pro zajištění možnosti zasněžování při kompletním provozu vleku – 30 tis

Zatrubnění části potoka nad i pod Barkou

 

VH schvaluje upravený rozpočet pro 2014 včetně plánovaných investic dle návrhu … 38 pro

 

 

12. Diskuse

-       Paní Prachařová poděkovala obsluze vleku za zajištění provozu ve ztížených podmínkách

-       J. Holman informoval o pracech pro zajištění provozu vleku, doporučil pořídit další zasněžovací tyč, informoval o využití nově pořízené rolby, poděkoval paní Prachařové

-       J. Brožek informoval o fungování internetových stránek HSK, včetně možnosti posílat příspěvky, dotazy a připomínky pro fungování HSK. Požádal o poskytnutí e-mailových adres členů pro rychlejší a levnější formu informování členů HSK

-       P. Pacholík informoval o vykácení stromů v okolí našeho lesa. Díky tomu je naše hřiště dobře vidět. Poděkoval M. Holubcovi za péči o hřiště

-       Z. Hanuš – mrzí ho malá účast na VH. Dotaz na výběrové řízení na vedoucího vleku.

-       J. Brožek informoval o vypsaném výběrovém řízení na obsazení vedoucího vleku s tím, že zatím není znám zájem.

-       P. Pacholík – informace o počtu brigádnických hodin pro rok 2014 – muži mají povinnost 2 hodiny na udržení členství a další jednu hodinu pro zajištění výhod. Ženy mají povinnost 1 hodinu na udržení členství včetně zajištění výhod.

-       K. Šír – mrzí ho, že se ztrácí soudržnost obce, pro akce chybí střední generace

-       R. Vích navrhl, aby HSK poslalo žádost o opravu silnice na Benecko na krajský úřad. Čím více žádostí, tím je větší pravděpodobnost, že se tím někdo začne zabývat.

-       P. Pacholík zmínil velmi dobrou reklamu Benecka díky šotu v televizi včetně vousů J. Urbance.

 

 

Usnesení VH:

 

-       Valná hromada bere na vědomí:

o   jednotlivé přednesené zprávy

o   počet brigádnických hodin pro rok 2014

-       Valná hromada schvaluje:

o   Upravený rozpočet na rok 2014

-       Valná hromada ukládá

o   Zvážit nákup nového děla na zasněžování

o   Napsat žádost na krajský úřad ohledně opravy silnice na Benecko

o   Zamyslet se nad zatraktivnění účasti členů na valných hromadách a akcích HSK

 

Schváleno … 35

 

Závěrem předseda klubu Petr Pacholík poděkoval členům, popřál úspěšnou letní sezonu, popřál příjemnou dovolenou.

 

 

Zapsal J. Brožek

 

zpráva o činnosti

zpráva o činnosti - lyžaři

zpráva o činnosti - fotbal

rozpočet - rekapitulace

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 

Portrét


Poslední fotografie


Kontakt

Hančův sportovní klub Benecko

Benecko 189
512 37 Benecko

+420 602 489 031

info@hskbenecko.cz

Mail list