Jdi na obsah Jdi na menu
 


Valná hromada 28.11.2014

12. 11. 2014

 

Zápis z Valné hromady HSK Benecko dne 28. 11. 2014 v hotelu Kubát

 

 

 

1)Zahájení

Přítomni: 64 hlasujících členů, 24 členové do 18-ti let, 4 hosté

 

2)Schválení programu VH

VH schvaluje

 

3))Kontrola usnesení z minulé VH

P. Pacholík

Nákup nové zasněžovací tyče – odkládá se  na příští sezonu, důvodem  rozhodnutí je, že  stávající zařízení je dostačující. Dalším důvodem bylo stavba retenční nádrže, což by se do budoucna mělo jevit vyhovující..

Žádost na Liberecký kraj  ohledně nové silnice: připravuje se projektová dokumentace na silnici od Dolních Štěpanic na Benecko

Zatraktivnění účasti na valných hromadách HSK: pro dnešek splněno, vystoupí hudební skupina Spálenej štrúdl.

VH bere na vědomí

 

4)Volba mandátové komise- návrh: M. Holubec, J. Kraus, E. Nováková

VH volí navržené kandidáty

 

5)Zpráva o činnosti HSK

P. Pacholík

Informaci o probíhajících pracech na  retenční nádrži, navýšení elektrického jističe.

Znovuobnovení sněhové překážkové dráhy, nakoupení čísel pro školy.

Výbor se zabývá zavedením infomapy,vylepšením dolní stanice vleku a okolí.

Nový přejezdový systém. 

Vyplácení permic – nejdéle do konce roku 2014

Poděkování VV za práci provedenou v uplynulém roce a popřál všem hodně zdraví a úspěšnou sezonu.

VH bere na vědomí

 

6)Zpráva o hospodaření

M. Janatová poskytla informaci o stavu financí a majetku, dále o průběhu inventarizačních prací pro rok 2014.

VH bere na vědomí

 

7)Zpráva o sportovní činnosti HSK

L. Brožková, L. Horká:

16 malých dětí, malá nemocnost, závody 6-10 dětí. Mezi nejúspěšnější V. Holubec, Erlebach a další

 

Eva Šírová:

17 starších dětí, úspěšné soustředění na Jizerce , vyjmenovala úspěchy těchto dětí. V zimě bude 16 pohárových závodů. Prosba o pomoc toho prvního, který se koná na Benecku

Tréninky 3x týdně.

 

Tréninková skupina Matěj Kubina a Karel Janata:

Eva vyjmenovala jejich adrenalínové a nenormální závody včetně umístění

Jsou blázni.

 

Jirka Urbanec svým veselým způsobem okomentoval fotbalovou sezonu za všechny kategorie.

Poděkování rodičům za vstřícnost při nutnosti dopravovat děti na tréninky.

VH bere na vědomí

 

Kulturní vložka – Spálenej štrúdl.

 

8)Zpráva o kulturní činnosti

K. Šír

Ples – účast dobrá

Kola  - účast dobrá

Táborový oheň

Podzimní divadlo – termín v úterý, 16 členů , velice nízké

Navrhl, aby se už v tuto chvíli uvažovalo  účast na muzikálu Mefisto.

VH bere na vědomí

 

9)Zpráva o členské základně.

J. Brožek

198 členů 134 starší 15-let

VH bere na vědomí

 

10)Zpráva revizní komise HSK

R. Vich

Revizní komise zasedala ve složení  R.Vich,  M. Kubina, L. Horká.

Kontrola výdajových pokl. dokl. - dotaz – co se platí svazu v Hradci Králové  za hostování. - J. Urbanec vysvětlil.

Faktury přijaté – běžecké lyžování – podpisy, dokladování příloh. Bez závad.

Faktury přijaté – fotbalisti – chyběl soupis účastníků u cestovních příkazů. Tato závada se opakuje už z minulé kontroly revizní komise.

Na stránkách chybí zápisy z VV od července.

VH bere na vědomí

 

11)Návrh rozpočtu pro rok 2015

P. Pacholík

Rozebral rozpočet HSK, popsal příjmy ( tržby vlek  3040 tis, rolbování 60 tis, pronájem bufetu 40 tis

Příjmy celkem 3.140 tis Kč

Dále popsal náklady na jednotlivá střediska.

Výdaje v celkové výši 3.207 Kč včetně investic, 2.950 Kč bez investic

Z.Hanuš – retenční nádrž bude v příštím roce dostavěna? V jakém je teď stavu.

Odpověď: v příštím roce investice do 180 tis Kč

Náklady současné: zemní práce proběhly za 20 tis Kč,  napouštěcí systém 55 tis Kč.

Při zkušebním provozu se zjistil únik vody při napouštění, v příštím roce nutno počítat s financemi na opravu, přesná výše bude upřesněna po zimní sezoně.

Další etapa výstavby retenční nádrže:

P. Holman navrhuje dát do investic zasněžovací tyč.

Odpověď: VV nezavrhuje toto řešení, ale toto bude řešit až na základě zkušeností s retenční nádrží, kdy se předpokládá, že po zprovoznění retenční nádrže se situace se zasněžováním vylepší.

 

VH schvaluje (4 proti, 1 se zdržel, 59 pro)

 

 

 

Diskuse:

J. Brožek – pozvánky budou zasílány mejlem, prosba o aktualizaci kontaktů

L. Janata – možnost úhrady členských příspěvků

M. Janatová – poděkování za podporu synova sportování

K. Šír – údržba vleku funguje klasicky, marketing je ovšem nedostatečný, bídný

P. Pacholík – při pořádání závodů je nutná výrazná účast členů, je možné si odpracovat brigádnické hodiny (10.1.2015)

 

Závěr

Brožek poděkoval účastníkům VH, přání pohodových svátků a hodně sněhu, hodně štěstí do nového roku, hezké vánoce.

 

 

 

 

 

Zpráva o činnosti HSK podzim 2014

 

Vážení sportovní přátelé,

ve zprávě Vás seznámím o činnosti Hančova sportovního klubu v uplynulém období od poslední jarní valné hromady.

Výkonný výbor se scházel pravidelně v měsíčních intervalech mimo srpna. Zabýval se řešením běžných provozních záležitostí, sportovních aktivit, aktivit v oblasti vylepšení a zatraktivnění našeho výdělečného zařízení, aktivit ohledně nutných investic a také se zaměřil na snížení nákladů spjatých s provozem vleku. Ve výběrovém řízení na vedoucího vleku pro období 2014/2015 byl těsným hlasováním vybrán p. Holman jehož výhodou jsou především dlouhodobé zkušenosti s tímto provozem.

Na základě rozhodnutí jarní valné hromady byly započaty práce na výstavbě 1. etapy retenční nádrže. Před zahájením stavby bylo požádáno o vyjmutí pozemku ze zemědělského půdního fondu a zaplacení příslušného poplatku a také o pokácení dřevin na přilehlých pozemcích se souhlasným stanoviskem. Stavba byla zahájena pokácením a odstraněním vzrostlých stromů a křovin, dále byly provedeny výkopové zemní práce, bylo provedeno zpevnění přístupové komunikace, navýšení původní zděné kamenné a betonové záchytné zdi s přepadovým potrubím pro odtok vody a kompletně po konzultaci s odbornou osobou návrh a instalace nového napouštěcího systému do přečerpávací stanice. Na první pohled se zdá, že se jedná o jednoduchou záležitost, ale není tomu tak, zabralo to spoustu času na přípravě, zajištění materiálu a vlastní realizaci, kde bylo nutno pracovat opatrně ve vztahu již k vybudovanému původnímu zařízení. Je třeba poděkovat p. Holmanovi, který strávil spoustu času s vlastní realizací.

Výkonnému výboru se podařilo zajistit u ČEZu navýšení hlavního jističe ze 100 na 125 A a tím by nemělo docházet k obávanému vypadávání jističe za současného provozu vleku, osvětlení a zasněžování. Dále se podařilo uzavřít výhodnější smlouvu od 1.12.2014 o dodávce elektrické energie s firmou AMPER MARKET.

Výkonný výbor připravuje vylepšení osvědčeného měřeného slalomu zakoupením kloubových slalomových tyčí a službou možnosti zapůjčení nově nakoupené sady startovních čísel pro školy, které hojně využívají této atrakce.

Dále připravuje znovuobnovení sněhové překážkové dráhy podél sjezdovky s vylepšením startovního a cílového prostoru a s osazením překážek a figur.

Výkonný výbor se zabývá a připravuje provedení infosystému vleku HSK u spodní stanice, jedná se o instalaci mapy, provozních pokynů, nové rampy s info nad turnikety včetně podpůrných konstrukcí. Také řeší vylepšení dojezdu a terénních úprav v okolí přístupu vleku HSK a pokladny, dále také vylepšení vzhledu nástupiště spodní stanice vleku a okolí.

Novinkou letošní sezony má být nový areálový přejezdový systém, jehož součástí budou i info tabule na našem vleku.

Výkonný výbor nezapomíná na nutnost obnovy lyžařského vleku včetně jeho prodloužení, zdokonalení zasněžovacího systému, ale vše bude závislé od úspěšnosti nadcházejících min. dvou sezon.

 

Na lyžařském vleku byla provedena běžná údržba celkového zařízení vleku včetně potřebných revizí a příslušných školení. Strojní zařízení vleku je již připraveno k provozu. Probíhá též příprava rolby. Zasněžovací systém na drobné nedodělky bude připraven k provozu. Odbavovací systém je již nainstalován včetně provedení jeho opravy osazením nové hlavy z důvodu opotřebování provozem.

 

Pro zahájení sezony je nutné ještě doladit potřebné drobnosti a dále nezbývá nic jiného než čekat na tak potřebnou sněhovou nadílku či nutné mrazivé počasí pro využití zasněžovacího systému. Nebude to vůbec nic jednoduchého z důvodu značného nedostatku průtočného množství vody na místních zdrojích. Důvodem nedostatku vody je loňská zima beze sněhu a podprůměrné množství srážek do dnešních dnů. Věříme a doufáme, že vše se obrátí k naší plné spokojenosti.

 

To je asi vše s čím jsem Vás chtěl seznámit a ještě informace ohledně

 

Vyplácení příspěvku za pernamentky v sezoně 2013/2014 nejpozději do 31.12.2014.

 

Dále chci poděkovat výkonnému výboru za jeho činnost a za práci odvedenou jednotlivými členy.

 

Na závěr přeji všem krásnou a klidnou zimní sezonu, pevné zdraví, našim  sportovcům, trenérům hodně úspěchů a potřebného štěstí.

 

Děkuji za pozornost

 

  

Usnesení z Valné hromady konané dne 28. listopadu 2014

 

 

VH schvaluje

Program jednání VH

Předložený návrh rozpočtu 2015

 

VH volí

Mandátovou komisi ve složení M. Holubec, J. Kraus, E. Nováková

 

VH bere na vědomí

Plnění usnesení minulé VH

Zprávu o činnosti HSK

Zprávu o hospodaření

Zprávu o sportovní činnosti

Zprávu o kulturní činnosti

Zprávu o členské základně

Zprávu revizní komise

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala Monika Janatová

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 

Portrét


Poslední fotografie


Kontakt

Hančův sportovní klub Benecko

Benecko 189
512 37 Benecko

+420 602 489 031

info@hskbenecko.cz

Mail list