Jdi na obsah Jdi na menu
 


Valná hromada 29.11.2013

3. 3. 2014

 Zápis z jednání  Valné hromady

 

Datum:           29.11. 2013

Místo:            Hotel Diana Benecko

Přítomni:       Výbor: Pacholík Petr, Šír Karel, Klouda Ladislav, Janata Leoš, Šírová Eva

                       Členové:          viz. Prezenční listina

Hosté:                         viz. Prezenční listina

Program:

1. Zahájení

2. Schválení programu jednání VH

3. Kontrola usnesení z minulé VH

4. Volba mandátové komise

5.Volba volební komise

6. Zpráva o činnosti HSK

7. Zpráva o hospodaření HSK

8. Zpráva o sportovní činnosti HSK

9. Zpráva o kulturní činnosti HSK

10. Zpráva o členské základně HSK

11. Zpráva revizní komise HSK

12. Volby do Výkonného výboru HSK

13. Odsouhlasení rozpočtu HSK pro rok 2014

14. Schválení investic pro následující roky

15.Vyhlášení výsledků voleb do VV

16. Diskuse

1.Valnou hromadu  zahájil a vedl  Petr Pacholík. Přivítal přítomné a seznámil s     programem. Uvedl že tato valná hromada je mimořádná volební Konstatoval usnášeníschopnost VH.

Počet hlasujících 63

2.Schválení programu VHschváleno 63  hlasy

3.Kontrola usnesení z minulé VH

Návrh na realizaci investic byl přiložen k rozpočtu, čímž byl splněn bod Usnesení poslední VH, že by měl být přiložen k pozvánce. K tomu nedošlo z důvodu neúplných informací.

Bod ohledně způsobu volby předsedy se přesunuje do bodu 12. Volby do výkonného výboru.

Pojištění dětí na trénincích a závodech: E. Šírová konstatuje, pojištění dětí se vztahují jen na závody, které spadají pod lyžařský klub. České republiky. Pojištění dětí na trénincích je věcí rodičů.

VH bere na vědomí 

 

4.Volba mandátové komise:

návrh: K. Horká, V. Lachmanová, E. Nováková

 

VH schvaluje dle návrhu

 

5.Volba volební komise

návrh: P. Bánská, L. Horká, A. Lachmanová

 

VH schvaluje  dle návrhu

 

 

6.Zpráva o činnosti HSK – Petr Pacholík

VV se scházel pravidelně v měsíčních intervalech. Řešil provozní záležitosti, investice, snížení administrativních nákladů banky atd.,

Výběrové řízení na vedoucího vleku 2013/2014 – vybrán pan Holman Josef

Státní pozemkový fond (dále jen SPF)  bezúplatně převedl část pozemku na kterém je vystavěna budova spodní stanice vleku

Dále byla uzavřena nájemní smlouva se SPF na užívání pozemku v těsném sousedství spodní  stanice vleku.

Byla provedena kompletní generální oprava zabezpečovacího zařízení a spodní  poháněcí stanice vleku. V tuto chvíli probíhá běžná údržba vleku, revize, školení, příprava rolby.

Zahájeno zasněžování.

Částečně provedeno zatrubnění potoka nad Barkou, přispěje k bezpečnosti a lepší údržbě sjezdovky.

Pořízené turnikety přispěly k většímu komfortu odbavování.

 

Dále zmínil stručně sportovní aktivity – hlavně příprava na zimní lyžařskou sezonu. Upozornil na značné navýšení dopravy na závody a tréninky. Je třeba vhodněji vybírat dopravce

Fotbalisté odvedli dost práce s úpravou hřiště, zpevnění svahu, výtka k nekázni pana Kloudy – ohledně finanční ukázněnosti, předčasného odchodu ze schůzí a vulgárního  jednání se členy výboru

 

Hřiště v lese – z důvodu vandalství bude HSK muset vynaložit prostředky na opravu.

 

Bankovnictví – zjednodušení komunikace mezi jednotlivými členy, byl zřízen spořící účet, s možností čerpání bez omezení avšak s jistým úročením

Charita 5000 Kč ZŠ a MŠ speciální Jilemnice – dar na didaktické pomůcky, kompenzační pomůcky atd

Diakonie – 5000 Kč nákup pomůcek pro postižené děti

Vyplácení permic za sezonu 2012/2013 bude probíhat pouze do 31.12.2013

Poděkování odstupujícímu VV za jejich práci

Díky za pozornost

 

VH bere na vědomí

 

Zpráva o hospodaření HSK -Monika Janatová

V účetnictví nenastaly žádné vyjímečné situace, inventury za rok 2013 dosu neproběhly.

VH bere na vědomí

 

8.Zpráva o sportovní činnosti HSK

L. Brožková:informovala o trénincích a závodech. Dochází 13-15 dětí. I na závody se účast zlepšila. Děti nemarodily, účast velká. Závody se vybíraly aby byly pro děti zajímavé, ne stresující.

 

 

E. Šírová: jako každý podzim se závodníci účastnili přespolních závodů.Zúčastnilo se 8 dětí v těchto závodech.

Počet žactva je celkem  11.

Jmenovala nejúspěšnější sportovce .

Gratulace závodníkům a poděkování za dobrou reprezentaci oddílu

 

J. Urbanec: zhodnotil fotbal žen. Výsledky kterých ženy dosáhly – spíše neúspěchy. Pobavil zúčastněné vtipným výstupem. Jinak se z toho nedalo nic pochopit.

Muži 2013

HSK je na 6. místě s 12-ti body. Na jaře dohrávka 3 zápasů do této tabulky.

VH bere na vědomí

 

9.Zpráva o kulturní činnosti HSK – Karel Šír

Ples, táborák, kola, divadlo se obsadí cca polovinou členy, ostatní nečlenové. Ostatní akce se nechytají: rafty, jednodení kola – Mělník

Prpagace a větší agitace – hromadně posílá mejly, SMS, vitrína HSK, potraviny  Skalka .

VH bere na vědomí

 

10.Zpráva o členské základně HSK – Leoš Janata

Členská základna 195 členů, bylo nutno vyškrtnout ty, kteří neodpracovali brigádnické hodiny.

VH bere na vědomí

 

11.Zpráva Revizní komise HSK

Složení: Lenka Horká, Radek Vich,

Kontrola výdajových dokladů- chybí rozpisy účastníků, faktury – chybí rovněž rozpis

Sekání na hřišti – okomentováno, že v září bylo sekáno 5x, zda to není příliš.

 

Usnesení:

VH ukládá VV kontrolu a posouzení četnosti  sekání  na hřišti a dokladů předkládaných k proplacení za dopravu fotbalistů.

 

 

12.Volby do Výkonného výboru HSK

Činnost ve VV znamená hodně práce. P.Pacholík kvituje, že zájem o činnost v VV stoupla.

VH přísluší, aby stanovila počet členů do VV. Tímto se stávající VV dohodl, že by rád zachoval z předešlých let, aby opět do VV mohlo zasednout 9 členů a tím práce, byla rozmělněna mezi více členů.

Usnesení: VV schvaluje složení VV  v počtu 9 lidí

 

Způsob provedení volby: rozdány volební lístky s návrhy jednotlivých členů. Do výboru jako členové se hlasuje: koho si nepřejete – vyškrnete. Maximální počet lidí, kteří zůstanou na volební lístku je 9 osob.

Způsob volby předsedy (dle posledního Usnesení): Volba předsedy – výkonný výbor dal stanovy ohledně volby k posouzení právníkovi, který posoudil, že dosavadní způsob (tj. Kroužkováním) je možný.

Návrh na způsob hlasování:

1)Kdo dostane do VV nejvíce hlasů – je předsedou, pokud nebude mít zájem, postupuje se k dalšímu s nevyšším počtem hlasů

2)Adepty do VV - kroužkování a předseda se označí křížkem. Max. Počet kroužků je 9

Usnesení: VH schvaluje variantu hlasování do VV kroužkováním v maximálním počtu 9 osob. Současně z oněch devíti zakřížkuje předsedu.

 

13.Odsouhlasení rozpočtu HSK pro rok 2014

Petr Pacholík okomentoval položky rozpočtu – zmínil podstatné.

Náklady na jednotlivé činnosti

kultura 219 tis Kč– nejvyšší částkou jsou náklady na lyž. zájezd

fotbal 245,5 tis Kč

lyže 332 tis Kč

hřiště v lese  20 tis Kč

vlek 1 648 tis Kč

ostatní náklady včetně zálohy na daň z příjmu 353,5 tis Kč.

 

Celkem  výdaje 2818 tis Kč

Celkem příjmy 3160 tis Kč

 

Rozdíl který by se měl ušetřit a dále investovat  342 tis Kč

 

Poslední splátka rolby  430 tis Kč proběhne v roce 2013.

 

VH schvaluje rozpočet pro 2014 dle návrhu

 

14.Schválení investic pro následující roky

Petr Pacholík přednesl varianty stavby nového vleku, nebo jeho rekonstrukce, stavby retenční nádrže. Cenové varianty k těmto investicím.

J Holman – lacinější varianta je rekonstrulce vleku.

J. Brožek – otázka, zda současný vlek vydrží, odpověď pana Holmana – ano, vlek je v takové kondici, že je provozuschopný ovšem za zvyšujících se nákladů na opravy.

Retenční nádrž – názory pro a proti přednesl P. Pacholík, pan Holman.

Vzhledem k dlouhodobým odpisům se touto investicí výrazně nesníží daňová zátěž. Zároveň je nutné přihlédnout k potřebě zasněžování. Dříve voda v pohodě, v současné době vodu odebírá více subjektů na zasněžování, bez retenční nádrže může nastat problém s vodou.

Dotaz na výši financí ohledně retenční nádrže: je to vodní dílo, musí to mít statiku, jedná se tedy o železobetony, nároky na povrchovou úpravu zdi, hydroizolační vrstvy, zemní práce atd.

Usnesení: VH schvaluje upřednostnit  výstavbu retenční nádrž před vlekem za předpokladu úspěšné sezony. Konečné hlasování proběhne na jarní VH.

 

15.Vyhlášení výsledků voleb do VV

z 63 odevzdáno 62, jeden lístek neplatný.

Uspěli:

Kubina Jiří, Pacholík Petr, Brožek Jiří, Brožek Dominik, Eva Šírová, Jiří  Urbanec, Leoš Janata,  Šír Karel, Milan Holubec.

 

Návrhy na předsedu: Pacholík Petr, Brožek Dominik, Urbanec Jiří, Kubina Jiří, Janata Leoš, Klouda Ladislav, Šír Karel.

 

Funkci předsedy přijal Petr Pacholík.

 

VH bere na vědomí výsledky voleb

 

 

Volba revizní komise:

Návrhy:  Radek Vich, Lenka Horká, Matěj Kubina

 

 

VH schvaluje revizní komisi dle návrhu

 

16. Diskuse

 

Závěrem předseda klubu Petr Pacholík poděkoval členům,  popřál úspěšnou lyžařskou sezonu, popřál hodně zdraví do nového roku.

Informace pro nové členy výboru – setkání v užším kolektivu.

  

 

Zapsala Janatová

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 

Portrét


Poslední fotografie


Kontakt

Hančův sportovní klub Benecko

Benecko 189
512 37 Benecko

+420 602 489 031

info@hskbenecko.cz

Mail list